SAČW

 

Slovenská asociácia čínskeho wushu (SAČW), anglicky Slovak Association of Chinese Wushu, čínsky 斯洛伐克中国武术协会, je občianske združenie registrované v SR podľa zák. č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov rozhodnutím Ministerstva vnútra č. VVS/1-900/90-24383 zo dňa 30.09.2004.

SAČW je právne samostatné, nezávislé, apolitické združenie otvorené pre každého, kto sa chce podieľať na jeho poslaní, postavené na demokratických zásadách, pri rešpektovaní nezávislosti, samostatnosti, rovnocennosti, tolerancii a vzájomných protiváh vnútorných štruktúr.

SAČW je jediná športová organizácia a národný športový zväz s výkonom výlučnej pôsobnosti pre wushu na území Slovenskej republiky, uznaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 4.4.2008, plniaca úlohy verejného záujmu v športe wushu podľa zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 26.11.2015.

SAČW je členom Európskej Wushu Federácie (EWUF), jedinej oficiálnej organizácie wushu v Európe zodpovednej za organizáciu a riadenie všetkých čínskych bojových umení, uznanej Medzinárodnou Wushu Federáciou (IWUF).

SAČW je členom Medzinárodnej Wushu Federácie (IWUF), ktorá organizuje a riadi wushu vo všetkých jeho formách po celom svete.

SAČW je neolympijským členom SOH a hlási sa k princípom, úlohám a poslaniu slovenského olympijského hnutia reprezentovaného Slovenským olympijským výborom (SOV). Zároveň je aj členom Konfederácie športových zväzov SR (KŠZ SR) ako oficiálnej organizácie zastrešujúcej športové organizácie (asociácie, zväzy, federácie, únie, atď.) v rámci SR.

Základným poslaním SAČW je združovať a organizovať všetkých, ktorým dáva wushu možnosti rozvoja fyzických a duševných schopností pri dodržiavaní zásad morálky, tolerancie a etiky.

Hlavným cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre aktivity svojich členov v oblasti wushu ako športu. Tomuto cieľu podriaďujú všetky orgány SAČW svoje rozhodnutia. Ďalšími úlohami sú starať sa o rozvoj wushu s ohľadom na olympijské hnutie v celej šírke s osobitným zreteľom na žiacke a mládežnícke kategórie a na zlepšenie podmienok pre rozvoj wushu v SR, navrhovať a realizovať koncepciu rozvoja wushu, vydávať a aktualizovať vnútorné predpisy dôležité pre činnosť SAČW a to najmä sporový poriadok, disciplinárny poriadok smernice a iné predpisy, organizovať súťaže vo svojej pôsobnosti s nadväznosťou na zahraničné a medzinárodné súťažné a iné obdobné podujatia, zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy wushu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom, navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska,zaraďovať športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených príslušnou smernicou, viesť a každoročne zverejňovať zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov, metodicky riadiť a usmerňovať prípravu talentovaných športovcov, schvaľovať podmienky účasti na súťažiach a udeľovať právo na účasť v nich na základe ich plnenia, viesť zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu príslušných právnych predpisov, oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj wushu, podporovať výstavbu, zveľaďovanie a údržbu športovej, klubovej a zväzovej infraštruktúry, poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu, atď.

SAČW / O nás:

Partneri a sponzori:

 

Transparentný účet: SK1283300000002401525392

 

 

 

 

Spectre Graphix - tvorba webov, webdesign

Stránka na Facebooku: